Skip to main content

Enhancing Undergraduate Learning About Biomechanics and Data Science Through Augmented Reality and Self-motion Data

Project Team: PI-Xu Xu (Eng)  Co-PI-Xiaolei Fang (Eng) Co-PI-Karen Chen (Eng) Co-PI-Tianfu Wu (Eng) Co-PI-Shiyan Jiang (College of Education) 

Sponsor: NSF

Project Total: $600,000